Gabinet Psychologa

Praca psychologiczna z podopiecznymi ŚDS ich rodzinami prowadzona jest przez psychologa zatrudnionego w ośrodku w pełnym wymiarze czasu pracy. Do zadań psychologa należy wykonywania diagnozy psychologicznej podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.Podopieczni ŚDS mają możliwość
uczestnictwa w:

  • treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych
  • treningu umiejętności prowadzenia rozmowy
  • treningu rozwiązywania sytuacji trudnych
  • treningu relaksacyjnym.Zajęcia z psychologiem to również
wsparcie edukacyjno – terapeutyczne realizowane poprzez:  1. Usprawnienia w zakresie funkcjonowania emocjonalno – motywacyjnego i intelektualnego
  2. Pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,
  3. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników
  4. Psychoedukacja.