Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2017


Życie wolne od dopalaczy

O groźnych dla życia i zdrowia skutkach zażywania dopalaczy w środę 22 sierpnia br. opowiadały w naszym Ośrodku pani Jolanta Dudkiewicz- starszy inspektor higieny wraz ze stażystą p. Martą Lewandowską z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie. Spotkanie odbyło się w ramach zadania realizowanego jako działania dotyczące profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy. Prelekcja dotyczyła negatywnych skutków zażywania dopalaczy i połączona była z prezentacją multimedialną. Wizyta miała na celu ostrzec i świadomić naszych podopiecznych, że sięganie po dopalacze to droga donikąd. Panie z PSS-E wyjaśniły uczestnikom, że zażywanie substancji psychoaktywnych zwykle ma charakter impulsywny, a wybór dopalaczy związany jest z ich łatwą dostępnością i faktem, że inne osoby w otoczeniu taką substancję już zażyły. 
Ponadto podczas spotkania zwrócono uwagę na kwestie racjonalnego spędzania czasu wolnego. Pani Jolanta Dudkiewicz oraz pani Marta Lewandowska opowiedziały podopiecznym o rodzajach dopalaczy, skutkach ubocznych ich zażywania, a także o postępowaniu z osobą, która je zażyła. Młodzież uzyskała również informacje, gdzie osoby uzależnione od dopalaczy mogą się zgłosić i jak pomóc osobie uzależnionej.

     W trakcie spotkania podopieczni mieli okazję dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Na zakończenie spotkania Panie z PSS-E rozdały naszym podopiecznym ulotki i broszurki tematyczne.
Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematem, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i bardzo chętnie zadawali pytania.
     W podziękowaniu za interesującą prelekcję podopieczni wręczyli naszym gościom upominki
w postaci własnoręcznie przygotowanych toreb.
Gorąco pragniemy podziękować Pani Jolancie Dudkiewicz oraz pani Marcie Lewandowskiej za przyjęcie zaproszenia i przekazanie naszym podopiecznym wiedzy.

                                                                                                                                                   Tekst: Anna Kuźmin

Magia ŚDS Kutno ;) nasz gość  Marco Corelli


Sprawozdanie z wizyty w Muzeum Regionalnym w Kutnie 

      W dniu 24 maja 2017 roku Nasi podopieczni wybrali się do Muzeum Regionalnego w Kutnie na warsztaty rękodzielnicze. W wyjściu uczestniczyła grupa pięciu podopiecznych: Ewa Furman, Ania Waćkowska, Asia Golonka, Konrad Durma i Dariusz Tarczyński. Opiekunem grupy muzealnej jest pracownik socjalny Anna Kuźmin.
     Spotkanie odbyło się w klimatycznym Pałacu Saskim, a zajęcia warsztatowe prowadził pan Piotr Kowalski- opiekun działu oświaty przy współpracy pani Anny Flaszak- opiekun ekspozycji.
     Tematem warsztatów było dekorowanie i ozdabianie płóciennej torby za pomocą ekologicznych farb i barwników. Tego dnia na naszych uczestników czekały licznie przygotowane materiały dekoracyjne, farby, barwniki oraz szablony, które umożliwiły nam stworzenie niepowtarzalnych wzorów. Celem zajęć było pobudzenie kreatywnego i twórczego myślenia, zabawa poprzez sztukę oraz kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. Twórczość uczestników okazała się bardzo różnorodna i niekonwencjonalna w rozwiązaniach, a także wartościowa pod względem estetycznym. Podczas warsztatów uczestnicy byli zaangażowani w swoją pracę, co pozwoliło na stworzenie pięknych toreb o różnym przeznaczeniu użytkowym, przy czym nasi podopieczni wykazali się oryginalnością i pomysłowością.
     Warsztaty edukacyjne dostarczyły nam wielu doznań i wrażeń edukacyjnych.
Udział w zajęciach był dla nas niewątpliwie ciekawą formą zdobywania wiedzy, a także alternatywą racjonalnego spędzenia czasu wolnego. 
Tekst: Anna Kuźmin

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

           W dniu 16 maja br. grupa naszych podopiecznych udała się na wizytę
do Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. Celem naszej wizyty było odwiedzenie Agnieszki Majchrzak, która w przeszłości była uczestniczką ŚDS
w Kutnie.
        Nasi uczestnicy zostali bardzo ciepło i życzliwie przywitani przez Pensjonariuszy i kadrę DPSu. Mieliśmy możliwość zwiedzenia placówki.
Podczas odwiedzin oprowadzono nas po terenie placówki, która jest pięknym
i zadbanym obiektem, oferującym podopiecznym wiele interesujących form terapii. Grupa naszych uczestników miło spędziła czas na rozmowie. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na spacer po dziedzińcu DPS-u.
Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom i kadrze DPSu za ciepłe przyjęcie.

Tekst: Anna Kuźmin

Spotkanie ze stomatologiem czyli ...ABC higieny jamy ustnej :)

     W dniu 7 marca br. podopieczni naszego Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu
ze stomatologiem w ramach działań profilaktycznych. Tematem pogadanki była „Higiena jamy ustnej”.
     Tego dnia Pani stomatolog opowiedziała, jak ogromny wpływ na stan uzębienia ma racjonalne odżywianie.
Nawiązała dialog z uczestnikami, w wyniku którego wyjaśniła, dlaczego należy myć zęby i jak często należy to robić. Zwróciła uwagę podopiecznych na różnorodność past do zębów i najważniejszy składnik, jakim jest fluor. Przypomniała o konieczności wymiany szczoteczek. Wyjaśniono naszym uczestnikom dlaczego
i jak często należy odwiedzać gabinet dentystyczny.
     Pani stomatolog zachęcała do systematycznego kontrolowania stanu uzębienia w gabinecie stomatologicznym. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematem, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i bardzo chętnie zadawali pytania.
     Na zakończenie Pani stomatolog z ogromnym zaangażowaniem odpowiadała
na zadawane przez uczestników pytania.
Gorąco pragniemy podziękować Pani stomatolog za przyjęcie zaproszenia
i przekazanie naszym podopiecznym wiedzy oraz udzielenie praktycznych porad.
Tekst: A. Kuźmin

W baśniowej krainie... czyli przygody Jasia i Małgosi

      W środę 8 lutego br. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie zawitała grupa zaprzyjaźnionych aktorów z Krakowa. Tego dnia Nasi podopieczni mieli możliwość obejrzenia bajkowego spektaklu pn „Jaś i Małgosia.” Artyści zaprezentowali podopiecznym bogaty repertuar, który w nieco humorystycznej wersji przedstawiał przygody rodzeństwa. 
      Mottem przewodnim spektaklu było hasło odnoszące się do przyjaźni, czyli
że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Kanwą opowieści były barwne
i przewrotne przygody głównych bohaterów.
     Jaś i Małgosia, Baba Jaga to bohaterowie mini-spektaklu, w którym zwierzęta mówią ludzkim głosem i pomagają głównym bohaterom pokonać niecodzienne trudności. Ten bajkowy nastrój dopełnia leśna scenografia, barwne kostiumy
i żywiołowa muzyka.
     Ogromną zaletą spektaklu było to, iż treści repertuaru przybrały formę uniwersalną, która rozbawiła naszych podopiecznych.
Spektakl dostarczył zgromadzonym zabawy, śmiechu jak również refleksji.
Podopieczni naszego Domu bawili się doskonale, aktywnie uczestniczyli
w spektaklu oraz udzielali porad głównym bohaterom, po to aby doprowadzić
do szczęśliwego zakończenia, kiedy to dobro zwycięża zło.
Tekst: Anna Kuźmin

Pierzaści mieszkańcy terenu Polski czyli z wizytą w muzeum

W dniu 23 lutego br. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie mieli możliwość obejrzenia wystawy „Ptaki wokół nas”. Na wystawie zobaczyć można blisko 120 imponujących okazów ptaków z działu przyrody Muzeum Częstochowskiego. Wystawę uzupełniają fotografie przyrody autorstwa p. Jarosława Makowskiego. O ptakach prezentowanych na ekspozycji w kontekście grup ekologicznych opowiadał opiekun Działu Oświaty w Muzeum Regionalnym w Kutnie pan Wasilij Dworecki. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, iż największą grupę stanowią ptaki środowiska leśnego, do której należą m.in.: dudek, grubodziób. Na przestrzeniach otwartych oraz pozbawionych drzew spotkać można głównie kuropatwę, bażanta czy przepiórkę, zaś w środowisku skalnym kopciuszka, płomykówkę, pustułkę. Do ptaków wodnych zaliczane są nury, perkozy, kaczki, gęsi, mewy i łabędzie. Na wystawie zobaczyliśmy także ptaki zurbanizowane czyli związane ze środowiskiem stworzonym przez człowieka. Do tej grupy zaliczyć można m.in. wróbla, szpaka czy kosa.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się również, że cenne okazy takie jak np. kraska znajduje się na liście zwierząt ginących i zagrożonych. Natomiast nur czarnoszyi jest już gatunkiem wymarłym. Na ekspozycji obejrzeliśmy także gatunki pospolite znane każdemu z nas jak np. jaskółka, dzięcioł czy skowronek. Na zakończenie spotkania pan Wasilij Dworecki zaproponował nam udział w warsztatach, podczas których każdy z uczestników miał możliwość wykonania metodą origami miejskiego ptaka . 
      Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Muzeum Regionalnego w Kutnie za możliwość uczestniczenia w lekcjach muzealnych. Dziękujemy także p. Wasilijowi Dworeckiemu za interesującą prezentację wystawy oraz przygotowanie atrakcyjnych zajęć.

Tekst: Anna Kuźmin

Spotkanie z Policjantem KPP Kutno

      We wtorek 28 lutego 2017 roku podopieczni tut. Ośrodka uczestniczyły w spotkaniu z policjantem panem Jackiem Czerniawskim, który przybył do ŚDS celem poszerzenia wiedzy
o ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwach wynikających z nieostrożności pieszych i kierowców.

      Spotkanie przybrało formę pogadanki, której celem było także przybliżenie pracy funkcjonariusza policji oraz opowiedzenie naszym podopiecznym o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze czyli omówienie zasad ruchu drogowego. Prezentowane treści były dostosowane do indywidualnych możliwości psychospołecznych podopiecznych tut. Ośrodka.
      Podopieczni z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera.
      Uczestnicy ŚDS zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczestnik ruchu drogowego powinien posiadać.
      Dzięki pogadance zorganizowanej w tut. Domu z panem policjantem nasi podopieczni zostali uświadomieni, że nawet mały element odblaskowy może niejednokrotnie uratować życie.
      Warto zaznaczyć, iż Podopieczni z zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu,
o czym świadczyła „lawina” pytań skierowana do gościa. Na zakończenie spotkania każdy
z uczestników otrzymał odblaskową opaskę.
      Żegnając się z panem policjantem wszyscy uczestnicy serdecznie podziękowali za wizytę
i cenne wskazówki. Dla uczestników tut. Domu była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania a także utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.


Tekst: A. Kuźmin

Z wizytą w bibliotece...

      Dnia 17 lutego br. podopieczni tut. Ośrodka wybrali się do kutnowskiej biblioteki na seans filmowy. W wyjściu uczestniczyło 15 podopiecznych Domu oraz kadra. Dziś mieliśmy możliwość obejrzenia znanej komedii romantycznej pt."Facet na miarę". Fabuła filmu przedstawia historię młodej i pięknej prawniczki o imieniu Diane, która na co dzień pracuje w kancelarii prawniczej. 
Współwłaścicielem kancelarii jest jej były partner. Ich pierwsze spotkanie kończy się szalonym skokiem ze spadochronu. Jednak z czasem w serce kobiety zaczynają wkradać się wątpliwości… 

     Film gwarantuje dobrą zabawę, bowiem jest to lekka komedia w stylu francuskim z dawką humoru oraz refleksją. Wyjście do biblioteki dostarczyło wszystkim pozytywnej energii, dopisały nam humory i wszyscy zadowoleni wróciliśmy do Ośrodka.


Tekst: A. Kuźmin

Spotkanie walentynkowe uczestników ŚDS

    Dzień 14 lutego bez żadnych wątpliwości kojarzy się wszystkim ze świętem zakochanych, tego dnia wręczamy sobie drobne upominki, wysyłamy kartki, życzenia i wiersze. Symbolem Dnia Zakochanych jest oczywiście czerwone serce.Tego dnia również w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie z okazji święta zakochanych. Tradycyjnie podczas spotkania zorganizowano dyskotekę oraz pocztę walentynkową, w trakcie której podopieczni mogli obdarować się walentynkami i miłymi liścikami.
W tym dniu nie zabrakło mnóstwa miłych słów i gestów. Specjalnie na tę okazję zostały przgotowane ozdobne świece, które wręczono każdemu uczestnikowi. 
Podczas spotkania walentynkowego panowała wyjątkowa i pozytywna energia, wszystkim zgromadzonym towarzyszyły wyśmienite nastroje.

Tekst: A. Kuźmin

Z wizytą w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

      W dniu 20 stycznia 2017 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy odwiedzili Płock. 
W wycieczce uczestniczyło 24. podopiecznych ŚDS, nad którymi opiekę sprawowali kadra terapeutyczna oraz pracownik socjalny. W wyjeździe integracyjnym uczestniczyła także Pani Dyrektor.
     Nasi podopieczni zawitali do płockiego Teatru, gdzie mieli możliwość obejrzenia sztuki teatralnej pt. „Arszenik
i stare koronki”. Jest to komedia z gatunku czarnego humoru autorstwa Josepha Kesselringa. Reżyserem spektaklu jest Marek Mokrowiecki zaś scenografia opracowana została według pomysłu Krzysztofa Małachowskiego. 
    Warto zaznaczyć, iż w obsadzie spektaklu znaleźli się sami wybitni aktorzy teatralni. W rolę sióstr Brewster wcieliły się Grażyna Zielińska i Hanna Zientara.
    Artyści zaprezentowali nam bogaty repertuar, którego fabuła bez wątpienia jest kryminałem. Mieliśmy możliwość przeżycia chwil grozy i szalonych zwrotów akcji, by za chwilę śmiać się do rozpuku. 

    Bohaterkami sztuki są dwie starsze panie z oddaniem opiekujące się kuzynem Teddym. Siostry Abby i Marta Brewster są przeświadczone, że ich zadaniem jest niesienie pomocy innym. Chcą skrócić męki żywota samotnym mężczyznom wynajmującym pokój w ich domu i w tym celu częstują ich winem zatrutym arszenikiem, a swoje ofiary grzebią w piwnicy. Niespodziewanie do domu wraca siostrzeniec obu pań – Mortimer Brewster. Przybywa on w towarzystwie swojej narzeczonej i odkrywa straszną prawdę. W rodzinnym domu pojawia się również kolejny siostrzeniec Jonathan, który jest poszukiwany przez policję. Naszych podopiecznych ujęła misternie przygotowana i utrzymana w mrocznym klimacie scenografia.

    Spektakl dostarczył zgromadzonym zabawy, śmiechu jak również refleksji. Podopieczni naszego Domu bawili się doskonale. Po zakończeniu spektaklu mieliśmy czas, aby spotkać się z aktorami na scenie. 
    Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się pani Grażyna Zielińska, która poświęciła nam swój cenny czas abyśmy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia i otrzymać autografy. Pani Grażyna Zielińska została z nami na scenie najdłużej – odpowiadała na nasze pytania i była dla nas bardzo życzliwa i przyjazna. 

     W dalszej części wycieczki integracyjnej wszyscy udaliśmy się na posiłek do KFC. Podczas wyjazdu panowała miła i przyjazna atmosfera. Serdecznie podziękowania dla pani Dyrektor ŚDS za zorganizowanie wyjazdu integracyjnego. DZIĘKUJEMY :)


Tekst: Anna Kuźmin