Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla Interesantów Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie dotyczy
ochrony danych osobowych.

Zgodnie z at. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję , iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie
reprezentowany przez Dyrektora Środowiskowego Domu z siedzibą w Kutno, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 11

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie –
sdskutno@poczta.pl

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/69 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji zadań określonych przepisami
prawa.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców jeżeli wynika
to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje
przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.

5. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny
i wymaga wyrażenia zgody.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów określonych w
przepisach prawa w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
tym zakresie osoba ta może zwrócić się pisemnie do Administratora Danych Osobowych.

8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r