O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Kutno o charakterze lokalnym, do której mogą być przyjęte również osoby spoza terenu Kutna; podstawą do przyjęcia w/w osób jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Miastem Kutno, a jednostką samorządu terytorialnego (powiatem, gminą), na terenie której osoba kierowana zamieszkuje. 

Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (typ A,B,C). 

Dom jest przeznaczony dla przewlekle chorych psychicznie osób, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia, które nie wymagają leczenia szpitalnego. 

Działalność ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. 

Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. 

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności poprzez: 

1)trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

2)trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 

3)trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 

4)poradnictwo psychologiczne; 

5)pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

6)pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 

7)niezbędną opiekę; 

8)terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 

9)inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. 

W zakresie realizacji swoich zadań Dom współpracuje w szczególności z rodzinami (opiekunami) i innymi osobami bliskimi uczestników, ośrodkami pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi.